Algemene voorwaarden PEPR

E-mail: legal@pepr.com
Website: pepr.com


 

Artikel 1 - Definities

1.   PEPR: PEPR, gevestigd te Geldrop, KvK-nummer 17151950.

2.   Klant: degene met wie PEPR een overeenkomst is aangegaan.

3.   Partijen: PEPR en Klant samen.

4.   Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 - Toepasselijkheid 

1.   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens PEPR.

2.   PEPR en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.

3.   PEPR en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 - Aanbiedingen en offertes

1.   Aanbiedingen en offertes van PEPR zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

2.   Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij er een andere termijn in het aanbod of de offerte staat.

3.   Aanvaardt de Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn, dan vervalt het aanbod of de offerte.

4.   Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij PEPR en de Klant dit schriftelijk afspreken.

Artikel 4 - Aanvaarding 

1.   Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, mag PEPR de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding intrekken, zonder dat de Klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 

2.   Mondelinge aanvaarding van de Klant verbindt PEPR slechts, nadat de Klant deze schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.

 Artikel 5 - Prijzen

1.   PEPR hanteert prijzen in euro’s, exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

2.   PEPR mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen. 

3.   Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die PEPR niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

4.   De consument mag de overeenkomst ongedaan maken vanwege een prijsverhoging in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

5.   PEPR stelt de prijs van de dienstverlening vast op basis van de werkelijk bestede uren.

6.   De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van PEPR, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. 

7.   Wanneer PEPR en de Klant voor een dienst een totaalbedrag afspreken, is dit altijd een richtprijs, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. 

8.   PEPR mag tot 10% van de richtprijs afwijken.

9.   PEPR moet de Klant tijdig laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.

10.   De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.

11.   PEPR mag zijn prijzen jaarlijks aanpassen.

12.   PEPR zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.

13.   De consument mag de overeenkomst met PEPR opzeggen wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging.

Artikel 6 - Betalingen en betalingstermijn

1.   PEPR mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen. 

2.   De Klant moet een betaling achteraf binnen 14 dagen na levering hebben voldaan.

3.   De betalingstermijnen die PEPR hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat PEPR aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen. 

4.   PEPR mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

1.   De Klant rekent producten direct af.

2.   PEPR mag bij het aangaan van de overeenkomst voor een dienst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen.

3.   De Klant moet declaraties binnen 14 dagen  na factuurdatum aan PEPR betalen, tenzij anders is afgesproken of op de factuur een andere betaaltermijn staat.

4.   De genoemde betalingstermijnen zijn fatale betalingstermijnen. Wanneer de Klant het bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, is hij dus automatisch in verzuim en in gebreke, zonder dat PEPR de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen. 

5.   PEPR mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling of een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de dienst.

Artikel 7 - Recht van reclame 

1.   Wanneer de Klant in verzuim is, mag PEPR het recht van reclame inroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Klant geleverde producten.

2.   PEPR maakt gebruik van zijn recht van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan de Klant.

3.   Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de Klant de betreffende producten onmiddellijk retourneren aan PEPR, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. 

4.   De Klant betaalt de kosten voor het terughalen of -brengen van de producten in lid 3. 

Artikel 8 - Opschortingsrecht

1.   De Klant doet hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 9 - Retentierecht 

1.   PEPR kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen van PEPR heeft betaald, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 

2.   Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan PEPR.

3.   PEPR is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zijn retentierecht.

Artikel 10 - Verrekening

1.   De Klant doet afstand van zijn recht om een schuld aan PEPR te verrekenen met een vordering op PEPR. 

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud 

1.   PEPR blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant alle openstaande facturen van PEPR met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het tekortschieten in de nakoming.

2.   Tot die tijd in lid 1 kan PEPR gebruikmaken van zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 

3.   Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of op een andere manier bezwaren. 

4.   Wanneer PEPR gebruik maakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan gemaakt en mag PEPR van de Klant schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.

Artikel 12 - Levering

1.   Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.   Levering vindt plaats bij PEPR, tenzij anders wordt afgesproken.

3.   Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres. 

4.   Wanneer de Klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag PEPR zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant betaalt.

5.   Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, waardoor de Klant een verlate levering niet aan PEPR kan tegenwerpen.

Artikel 13 - Levertijd 

1.   De levertijden van PEPR zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.

2.   De levertijd gaat in wanneer de door de Klant voor akkoord getekende offerte aan PEPR door PEPR schriftelijk of elektronisch is bevestigd aan de Klant.

3.   De Klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer PEPR later levert dan is afgesproken. De Klant mag de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is afgesproken of wanneer PEPR niet binnen 14 dagen kan leveren, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand of de Klant en PEPR iets anders hebben afgesproken. 

Artikel 14 - Feitelijke levering

1.   De Klant moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van zijn bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.

Artikel 15 - Transportkosten 

1.   De Klant betaalt de kosten voor transport, tenzij de Klant en PEPR schriftelijk iets anders hebben afgesproken. 

Artikel 16 - Verpakking en verzending

1.   Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de Klant hiervan door de vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de Klant dit niet, dan kan hij PEPR niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

2.   Wanneer de Klant zelf het transport van een product regelt, moet hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer melden aan PEPR. Doet de Klant dit niet, dan kan hij PEPR niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

Artikel 17 - Verzekering

1.   De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal:

·      geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

·      zaken van PEPR die bij de Klant aanwezig zijn

·      zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

2.   De Klant geeft op eerste verzoek van PEPR de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 18 - Bewaring 

1.   Wanneer de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.

2.   Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de Klant.

Artikel 19 - Montage en of installatie

1.   Hoewel PEPR zich inspant alle montage- en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

Artikel 20 - Garantie

1.   Wanneer de Klant en PEPR een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor PEPR enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting. 

2.   De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage of constructie of ondeugdelijk materiaal. 

3.   De garantie geldt niet:
- in het geval van normale slijtage
- voor schade ontstaan door ongevallen
- voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product
- voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant
- wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld

4.   Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die PEPR levert, gaat over op de Klant zodra deze juridisch of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die het product voor de Klant in ontvangst neemt. 

Artikel 21 - Ruilen 

1.   De Klant mag een gekocht artikel ruilen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

·      ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop waarbij de Klant de originele factuur kan laten zien

·      het product wordt teruggebracht in de originele verpakking en met het aangehechte originele prijskaartje

·      het product is nog niet gebruikt

2.   Afgeprijsde artikelen, bederfelijke producten, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de Klant aangepaste artikelen en Producten minder waard dan 15 Euro, producten met batterijen, producten die geopend zijn en niet meer als nieuw verkocht kunnen worden, incomplete producten. kunnen niet worden geruild.

Artikel 22 - Uitvoering van de overeenkomst 

1.   PEPR voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit. 

2.   PEPR mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.

3.   De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant. 

4.   De Klant moet ervoor zorgen dat PEPR op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

5.   Zorgt de Klant er niet voor dat PEPR tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.

Artikel 23 - Informatieverstrekking door de Klant 

1.   De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan PEPR.

2.   De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 

3.   Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert PEPR de betreffende bescheiden. 

4.   Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door PEPR redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel 24 - Duur overeenkomst dienst

1.   De overeenkomst tussen PEPR en de Klant voor een dienst wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of schriftelijk iets anders is afgesproken. 

2.   Na afloop van de termijn in lid 1 wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij de Klant of PEPR de overeenkomst opzegt met een opzegtermijn van 2 maanden. Is de Klant een consument dan geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 25 - Opzeggen dienst voor bepaalde tijd

1.   De Klant kan een overeenkomst voor een dienst voor bepaalde tijd niet eerder dan na 1 jaar opzeggen. 

2.   Na afloop van de minimum looptijd van 1 jaar kan de Klant de overeenkomst in lid 1 opzeggen met een opzegtermijn van 2 maanden.

3.   Na afloop van de minimum looptijd van 1 jaar kan een consument de overeenkomst in lid 1 opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

4.   Is de overeenkomst voor een dienst voor minder dan 1 jaar aangegaan, dan is de overeenkomst tussentijds niet opzegbaar.

Artikel 26 - Intellectueel eigendom 

1.   PEPR behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen en maquettes, tenzij anders is afgesproken. 

2.   De Klant mag de intellectuele eigendomsrechten in lid 1 niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PEPR aan anderen tonen, ter beschikking stellen of op een andere manier gebruiken.

Artikel 27 - Geheimhouding 

1.   De Klant houdt iedere informatie, in welke vorm dan ook, die hij van PEPR ontvangt geheim.

2.   Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende PEPR waarvan de Klant weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan PEPR schade kan berokkenen.

3.   De Klant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat hij de informatie in lid 1 en 2 geheimhoudt. 

4.   De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

·      die al openbaar was voordat de Klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de Klant

·      die door de Klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht 

5.   De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Artikel 28 - Boetebeding

1.   Wanneer de Klant het artikel over geheimhouding of intellectueel eigendom overtreedt, dan moet hij aan PEPR voor elke overtreding een onmiddellijk opeisbare boete betalen.

2.   Is de Klant een consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 1.000.

3.   Is de Klant geen consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 5.000

4.   Daarnaast moet de Klant een bedrag van 5% van toepasselijke bedrag in lid 2 of 3 betalen voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

5.   De Klant moet de boete in lid 1 betalen zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig is. Ook hoeft er geen sprake te zijn van schade. 

6.   PEPR mag naast de boete in lid 1 ook een schadevergoeding eisen van de Klant.

Artikel 29 - Vrijwaring

1.   De Klant vrijwaart PEPR tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door PEPR geleverde producten en/of diensten. 

Artikel 30 - Klachten

1.   De Klant moet een door PEPR geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2.   Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant PEPR daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming. 

3.   Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming PEPR hiervan op de hoogte stellen.

4.   De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat PEPR hierop gepast kan reageren. 

5.   De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en PEPR.

6.   Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat PEPR andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 31 - Ingebrekestelling

1.   De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan PEPR.

2.   De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling PEPR ook daadwerkelijk op tijd bereikt. 

Artikel 32 - Aansprakelijkheid Klant

1.   Wanneer PEPR een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst. 

Artikel 33 - Aansprakelijkheid PEPR

1.   PEPR is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2.   Wanneer PEPR aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.

3.   PEPR is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.

4.   Wanneer PEPR aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5.   Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting. 

Artikel 34 - Vervaltermijn

1.   Elk recht van de Klant op schadevergoeding van PEPR vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 35 - Ontbinding

1.   De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer PEPR toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis. 

2.   Is de nakoming van de verplichtingen door PEPR nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat PEPR in verzuim is. 

3.   PEPR mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer PEPR kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. 

Artikel 36 - Overmacht

1.   In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van PEPR door de Klant niet aan PEPR kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht. 

2.   Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
- een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
- wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
- stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
- computer­virussen
- stakingen
- overheidsmaatregelen
- vervoersproblemen
- slechte weersomstandigheden
- werkonderbrekingen

3.   Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor PEPR 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat PEPR kan nakomen. 

4.   Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als PEPR de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken. 

5.   PEPR hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer PEPR hiervan voordeel heeft. 

Artikel 37 - Wijziging overeenkomst 

1.   Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en PEPR de overeenkomst aanpassen. 

Artikel 38 - Wijziging algemene voorwaarden

1.   PEPR mag deze algemene voorwaarden wijzigen. 

2.   Wijzigingen van ondergeschikt belang mag PEPR altijd doorvoeren. 

3.   Ingrijpende wijzigingen zal PEPR zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.

4.   Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen. 

Artikel 39 - Overgang van rechten

1.   De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met PEPR aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van PEPR. 

2.   Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW. 

Artikel 40 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1.   Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden. 

2.   Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat PEPR bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 41 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.   Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en PEPR is Nederlands recht van toepassing. 

2.   De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van PEPR is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en PEPR, tenzij de wet iets anders bepaalt.


Opgesteld op 20 november 2023.